Facebook Planet Plus

Ryzyko stopy procentowej

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika o nazwie WIRON. 

Zanim wyjaśnimy Ci, na jakim etapie są prace i dlaczego zostały podjęte, przypominamy: na obecnym etapie nie musisz podejmować żadnych działań. Twoje umowy kredytowe z naszym bankiem pozostają bez zmian i są w pełni wiążące. 

Najważniejsze, co musisz wiedzieć o WIRON:

Zrzeszenie BPS, do którego należy Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, uczestniczy w pracach nad reformą wskaźników referencyjnych.
Aktualnie klienci naszego banku nie muszą podejmować żadnych działań związanych 
z publikacją nowego wskaźnika – WIRON.
W najbliższym czasie nie będziemy wprowadzać żadnych zmian w obowiązujących umowach kredytowych. Ustawowa zmiana istniejących umów kredytowych planowana jest dla całego sektora bankowego dopiero na rok 2025.

Kto pracuje nad zmianą wskaźników referencyjnych?

Na wniosek uczestników rynku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) powołał Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele:

banków działających na polskim rynku, w tym Banku BPS reprezentującego Zrzeszenie BPS,
funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, leasingowych, emitentów obligacji,
UKNF, NBP, Ministerstwa Finansów, BFG,
GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z czego wynika zastąpienie wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON?

Zmiana wskaźnika referencyjnego jest częścią szerzej zachodzących zmian na rynkach finansowych, nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej i USA. W ostatnich latach widać trend opierania wskaźników o depozyty jednodniowe, tzw. overnight. Zmiany wskaźników referencyjnych miały już miejsce w przypadku euro, dolara, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego.

WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight – to wskaźnik referencyjny oparty właśnie o depozyty jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw.

Szczegółowy opis wskaźnika znajduje się na stronie: https://gpwbenchmark.pl/opisy_indeksow

Jak wygląda harmonogram zmian?

13 lutego 2023 r. WIRON stał się wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej zgodnie 
z informacją zamieszczoną na stronie internetowej KNF. Jest regularnie wyliczany i publikowany przez GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Banki mogą go już stosować w swoich transakcjach na stopę procentową zawieranych na rynku międzybankowym.
Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR. Należy spodziewać się, że w ofercie różnych banków kredyty oparte o WIRON mogą stopniowo pojawiać się w 2023 i 2024 roku.
W 2023 roku banki na rynku będą prowadzić prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących indeks WIRON.
W 2024 roku możliwa powinna być emisja obligacji, także tych korporacyjnych i samorządowych, stosujących indeks WIRON.
Do końca 2024 roku planuje się dokonanie zmiany polskich i unijnych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie indeksu WIRON.
Ustawowa zamiana wskaźnika referencyjnego na WIRON w kredytach opartych na wskaźniku WIBOR oraz zaprzestanie opracowywania wskaźników WIBOR i WIBID zaplanowana jest na rok 2025.

Gdzie szukać więcej informacji o WIBOR i WIRON

Wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem dotychczasowego wskaźnika referencyjnego WIBOR, a także powodami reformy, polecamy stronę internetową przygotowaną przez Związek Banków Polskich - https://bankiwpolsce.pl/

Podstawowym źródłem informacji na temat planowanej likwidacji WIBOR jest strona internetowa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego https://www.knf.gov.pl oraz strona GPW Benchmark https://gpwbenchmark.pl/

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest WIBOR i w jaki sposób jest wyznaczany?
WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to cena (czyli oprocentowanie), po jakiej banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek na tzw. rynku międzybankowym. W praktyce odbywa się to w postaci tzw. kwotowań wiążących: bank zobowiązuje się do zawarcia transakcji po podanej cenie.

Sytuacja na rynku jest dynamiczna, dlatego wskaźnik WIBOR jest ustalany codziennie. Proces ten jest stale monitorowany, nadzorowany, kontrolowany, poddawany wewnętrznym i zewnętrznym audytom. Administratorem wskaźnika WIBOR jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych: https://gpwbenchmark.pl/.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w komunikacie z 6 grudnia 2022 r. potwierdził, że opracowywanie wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR, stosowanego w Polsce przez banki i inne podmioty nadzorowane, odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/1011.

Czy nowy wskaźnik referencyjny WIRON zmieni koszty kredytów?
Koszt kredytów, zarówno tych hipotecznych, gotówkowych, jak i tych dla przedsiębiorstw, zależy w największym stopniu od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Kiedy rosną stopy procentowe, rosną również koszty kredytów. W ostatnim roku stopy procentowe były podnoszone wielokrotnie, ponieważ jest to główna metoda walki z inflacją.

Reforma wskaźnika referencyjnego jest spowodowana zmianami na rynkach finansowych. Jej celem jest dostosowanie rynku polskiego do trendów międzynarodowych, nie zaś zmiana kosztów kredytów. Dodatkowo przy przejściu ze stawki WIBOR na WIRON w aktualnych umowach kredytowych prawdopodobnie zastosowany zostanie specjalny mechanizm kompensacyjny, którego wysokość poda w rozporządzeniu Ministerstwo Finansów. Do zmian tych prawdopodobnie dojdzie w 2025 roku, a szczegóły są dopracowywane przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR).

Czy muszę podpisać z bankiem nową umowę uwzględniającą WIRON?
Nie. Nie musisz podejmować żadnych działań. Wszystkie Twoje umowy z Bankiem Spółdzielczym w Szczekocinach pozostają w mocy. Aktualnie WIRON nie ma wpływu na koszty Twojego kredytu.

Kiedy będzie możliwość skorzystania z produktów opartych o WIRON?
Bank Spółdzielczy w Szczekocinach przygotowuje się obecnie w zakresie systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących wskaźnik WIRON. O wszystkim będziemy informować na bieżąco.

Czy WIRON jest lepszy niż WIBOR?
Reforma wskaźnika referencyjnego jest spowodowana zmianami na rynkach finansowych. Jej celem jest dostosowanie rynku polskiego do trendów międzynarodowych, które przynoszą dominację wskaźników opartych o depozyty jednodniowe. Zmiany wskaźników referencyjnych miały już miejsce w przypadku euro, dolara, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego.

WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight – to wskaźnik referencyjny oparty właśnie o depozyty jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw.

Kto kontroluje wskaźniki referencyjne w Polsce?
Każdy wskaźnik referencyjny, zarówno WIBOR jak i WIRON, musi być zgodny z Rozporządzeniem BMR. Jest to dokument przyjęty w 2018 roku przez Parlament Europejski i Radę UE, określa zasady opracowywania wskaźników referencyjnych, a także ramy działania administratorów stawek referencyjnych, podmiotów dostarczających dane oraz podmiotów wykorzystujących stawki w produktach finansowych (czyli m.in. banków).

Administratorem wskaźników referencyjnych w Polsce jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrolowana przez KNF.

Proces wyznaczania WIBOR i WIRON w pełni podlega kontroli KNF.

Realizując wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016 r. zwanego „Rozporządzeniem BMR”, Bank Spółdzielczy w Szczekocinach informuje, że posiada w swojej ofercie kredyty oparte na stawkach referencyjnych WIBOR oraz lokaty oparte na stawce referencyjnej WIBID.

WIBOR to wskaźnik referencyjny Stawek offer z Kwotowań obliczony w trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Offered Rate). Stawka WIBOR określa koszt pozyskania pieniądza przez Bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych. Stawka WIBOR stanowi podstawę naliczania oprocentowania kredytów w Banku, WIBID to wskaźnik referencyjny Stawek bid z Kwotowań obliczony w trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Bid Rate). Stawka referencyjna WIBID stanowi podstawę naliczania oprocentowania środków na rachunkach depozytowych,

Administratorem stawek WIBID i WIBOR od dnia 30 czerwca 2017 r. jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000493097; o kapitale zakładowym w wysokości 1 900 000 zł - opłaconym w całości; NIP 5252546511.

Stawki referencyjne WIBOR I WIBID ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych i WIBOR dostępny pod adresem https://gpwbenchmark.pl/pub/files/regulamin_WIBOR.pdf o godzinie 11:00 w dni robocze i publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

 

Dodatkowo, realizują wymóg wynikający z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 08.06.2016r. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wdrożył plan postępowania w sytuacji, gdy stosowanie w/w wskaźnika nie będzie możliwe.

Ponadto Bank Spółdzielczy w Szczekocinach w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów Ustawy
z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego
i agentami udostępnia konsumentom na druku „Formularza informacyjnego” precyzyjne i zrozumiałe informacje dotyczące wskaźnika referencyjnego, w tym nazwę wskaźnika, jego administratora oraz informacje
o potencjalnych konsekwencjach dla konsumenta w przypadku braku możliwości stosowania w/w wskaźnika referencyjnego na zasadach obowiązujących w momencie zawierania transakcji.