Facebook Planet Plus

BMR

Szanowni Państwo,

Realizując wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016 r. zwanego „Rozporządzeniem BMR”, Bank Spółdzielczy w Szczekocinach informuje, że posiada w swojej ofercie kredyty oparte na stawkach referencyjnych WIBOR oraz lokaty oparte na stawce referencyjnej WIBID.

WIBOR to wskaźnik referencyjny Stawek offer z Kwotowań obliczony w trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Offered Rate). Stawka WIBOR określa koszt pozyskania pieniądza przez Bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych. Stawka WIBOR stanowi podstawę naliczania oprocentowania kredytów w Banku, WIBID to wskaźnik referencyjny Stawek bid z Kwotowań obliczony w trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Bid Rate). Stawka referencyjna WIBID stanowi podstawę naliczania oprocentowania środków na rachunkach depozytowych,

Administratorem stawek WIBID i WIBOR od dnia 30 czerwca 2017 r. jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000493097; o kapitale zakładowym w wysokości 1 900 000 zł - opłaconym w całości; NIP 5252546511.

Stawki referencyjne WIBOR I WIBID ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych i WIBOR dostępny pod adresem https://gpwbenchmark.pl/pub/files/regulamin_WIBOR.pdf o godzinie 11:00 w dni robocze i publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

 

Dodatkowo, realizują wymóg wynikający z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 08.06.2016r. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wdrożył plan postępowania w sytuacji, gdy stosowanie w/w wskaźnika nie będzie możliwe.

Ponadto Bank Spółdzielczy w Szczekocinach w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów Ustawy
z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego
i agentami udostępnia konsumentom na druku „Formularza informacyjnego” precyzyjne i zrozumiałe informacje dotyczące wskaźnika referencyjnego, w tym nazwę wskaźnika, jego administratora oraz informacje
o potencjalnych konsekwencjach dla konsumenta w przypadku braku możliwości stosowania w/w wskaźnika referencyjnego na zasadach obowiązujących w momencie zawierania transakcji.