Facebook Planet Plus
Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" nie zależy od dochodu rodziny. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje jeśli:

 • jesteś matką dziecka
 • jesteś ojcem dziecka
 • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesiąc.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Rodzinny kapitał opiekuńczy wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

Jako rodzic możesz zadecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, lub 1000 zł przez 12 miesięcy.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie online- za pośrednictwem:

- platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

- portalu Emp@tia.

- przez bankowość elektroniczną- informujemy, że Klienci Banku Spółdzielczego w Szczekocinach mają możliwość składania wniosku za platformie Eximee.

Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postepowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie.

Wszystkie wnioski można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych(PUE)

Jeżeli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek także przez:

 • portal Emp@tia;

 • nasz bank.


Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku. Na adres e-mail, który podasz we wniosku, otrzymasz potwierdzenie założenia profilu, a na numer telefonu jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w SMS-ie z adresu „ZUS”

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka;
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka;
 • zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy, jeśli jesteś rodzicem zastępczym, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;
 • upoważnienie dyrektora do złożenia w jego imieniu wniosku o dofinansowanie obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeśli składasz wniosek w imieniu dyrektora;
 • dokument, w którym sąd powierzył Ci sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeśli składasz wniosek jako inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji. Informację o tym otrzymasz na swój profil PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku.

Jeśli ZUS odmówi Ci dofinansowania, wyda decyzję. Decyzję otrzymasz na swój profil na PUE ZUS.

Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, który podasz w wniosku. 

ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:

 • odmowy przyznania dofinansowania
 • uchylenia prawa do dofinansowania
 • zmiana prawa do dofinansowania
 • niezależnie pobranego dofinansowania

Od decyzji możesz odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje Ci skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenie decyzji.