Facebook Planet Plus

Oferta pracy - Stanowisko ds. zgodności

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:

STANOWISKO DS. ZGODNOŚCI

 

Miejsce pracy: CENTRALA Szczekociny i podległe komórki/jednostki organizacyjne

Zatrudnienie: Umowa o pracę na zastępstwo 

Główne zadania m.in.:

 • Opracowywanie planów kontroli wewnętrznej krótko i długoterminowych
 • Prowadzenie rejestrów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych
 • Przestrzeganie zasad etyki
 • Kontrolowanie i ocenianie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykami w Banku oraz ocena adekwatności
 • Kontrola i ocena prawidłowości realizowanych zadań, sprawności organizacyjnej, celowości, gospodarności i rzetelności działania jednostek i komórek organizacyjnych Banku oraz wiarygodności informacji sporządzanych przez jednostki i komórki organizacyjne Banku,
 • Kontrola prawidłowości udzielania kredytów,
 • Kontrola prawidłowości rozpatrywania skarg i reklamacji klientów na działalność Banku,
 • Przeprowadzanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku kontroli kompleksowych, problemowych oraz doraźnych,
 • Ustalanie przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości i osób za nie odpowiedzialnych,
 • Wykonywanie prac analitycznych: bieżąca analiza materiałów z przeprowadzanych kontroli, opracowywanie wniosków i ocen dotyczących wyników kontroli,
 • Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w Banku,
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności,
 • Opiniowanie projektów regulaminów i procedur wewnętrznych Banku
 • Współpraca z merytoryczną komórką Banku i zewnętrznymi organami kontroli,
 • Pełnienie obowiązków IOD,
 • Analiza protokołów z inspekcji dokonywanych przez nadzorcę oraz wydanych przez niego zaleceń, objęcie kontrolą wewnętrzną jakości i zakresu wykonania stwierdzonych nieprawidłowości.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: preferowane wykształcenie ekonomiczne: Zarządzanie zgodnością/ Prawo/ Finanse/ Bankowość/ Rachunkowość/ marketing i zarządzanie, itp.,
 • odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego
 • wysoka kultura osobista 
 • uczciwość, poufność, staranność i skuteczność pracy, profesjonalizm w działaniu (terminowe wykonywanie prac zgodnie z obowiązującym planem, raportowanie i sprawozdawania działań)
 • dyspozycyjności,
 • prawo jazdy kat. B.

Wybranym osobom oferujemy:

 • pracę w stabilnym, rozwijającym się Banku Spółdzielczym
 • rozwój zawodowy – bogaty pakiet szkoleń
 • pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników 
 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania i efektów pracy


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule:

„Stanowisko ds. zgodności” 

osobiście w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, 
oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.pl