Odwiedzono nas już
1673090
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Reklama

 • POL e-KO - najlepsze konto oszczędnościowe
  POL e-KO - najlepsze konto oszczędnościowe

OFERTA PRACY - STANOWISKO DS. ZGODNOŚCI

OFERTA PRACY

 

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:

 

 

STANOWISKO DS. ZGODNOŚCI

 

Miejsce pracy: CENTRALA Szczekociny (jednostki organizacyjne)

Główne zadania m.in.:

 • opracowywanie regulaminu funkcjonowania komórki ds. zgodności
 • realizowanie zadań w zakresie zapewnienia zgodności działania Banku jako instytucji, a także zgodność działań podejmowanych przez osoby zatrudnione w Banku, członków organów Banku z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Banku, standardami rynkowy
 • identyfikacja ryzyka, monitorowanie na bieżąco zmian w zewnętrznych przepisach prawa
 • ocena ryzyka braku zgodności poprzez pomiar lub szacowanie tego ryzyka
 • projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności
 • identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka braku zgodności
 • zapewnienie zgodności obowiązujących w Banku regulacji wewnętrznych z przepisami prawa, dbałość o ich spójność
 • współtworzenie oraz opiniowanie projektów procedur wewnętrznych dystrybucja przepisów do odpowiednich komórek Banku
 • realizowanie zadań kontrolnych i sprawozdawczych
 • opracowywanie planów kontroli wewnętrznej krótko i długoterminowych
 • prowadzenie rejestrów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych
 • ustalanie przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości i osób za nie odpowiedzialnych,
 • wykonywanie prac analitycznych: bieżąca analiza materiałów z przeprowadzanych kontroli, opracowywanie wniosków i ocen dotyczących wyników kontroli,
 • ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w Banku,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności
 • współpraca z merytoryczną komórką Banku i zewnętrznymi organami kontroli
 • analiza protokołów z inspekcji dokonywanych przez nadzorcę oraz wydanych przez niego zaleceń, objęcie kontrolą wewnętrzną jakości i zakresu wykonania stwierdzonych nieprawidłowości,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych zgodnie z regulacjami
 • Koordynowanie spraw w zakresie rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków
 • Pełnienie funkcji IODO

W zależności od zakresu kontroli, kontrole/testy zgodnosci mogą być przeprowadzane w jednostkach/komórkach organizacyjnych Banku zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego.

WYMAGANIA

 • preferewone wykształcenie wyższe: ekonomiczne: Finanse/ Bankowość/ Rachunkowość/ marketing i zarządzanie/ Audyt
 • mile widziane co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w branży bankowej
 • mile widziana znajomość: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach; Rekomendacji H przyjętej uchwałą Nr 141/2017 KNF z dnia 28 kwietnia 2017 roku dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach
 • odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu
 • zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego
 • wysoka kultura osobista
 • uczciwość, poufność, staranność i skuteczność pracy, profesjonalizm w działaniu (terminowe wykonywanie prac zgodnie z obowiązującym planem, raportowanie i sprawozdawania działań)
 • umiejętność samokontroli i samodzielnej organizacji
 • Dyspozycyjności
 • Prawo jazdy kat. B.

 

 

Wybranym osobom oferujemy:

 

 • pracę w stabilnym, rozwijającym się Banku Spółdzielczym
 • rozwój zawodowy –pakiet szkoleń
 • pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania i efektów pracy
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule: „PRACA”
na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl lub w formie papierowej na adres Banku Spółdzielczego w Szczekocinach, 42-445 Szczekociny, ul. Żeromskiego 8.
Dokumenty aplikacyjne można również złożyć osobiście w sekretariacie Prezesa Zarządu w Centrali Banku w Szczekocinach.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny”.

 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

  

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.pl