Odwiedzono nas już
1673052
 razy

Kredyt w rachunku bieżącym

CEL
Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Przedsiębiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Wpływy na rachunek, stanowiące podstawę ustalenia limitu kredytowego powinny pochodzić wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.

okres kredytowania – do 12 miesięcy,

posiadacz rachunku ma do wyboru: dopuszczalny debet, kredyt obrotowy w rachunku lub kredytową linię hipoteczną.

 

 

Załącznik
[file] Wykaz dokumentów
[file] Informacja finansowa do wniosku (pełna księgowość)
[file] Informacja finansowa do wniosku (uproszczona księgowość)
[file] Kwestionariusz osobisty
[file] Wniosek