Odwiedzono nas już
1673017
 razy

Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR


 

Kredyty preferencyjne od 1 maja 2007 r. mogą być udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514).

Kwota kredytów nie może przekraczać:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (lub 95% - linia nOR, 90% - linia nGR), nie więcej jednak niż 4 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych nie więcej niż 16 mln zł.

Procedura ubiegania się o kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania obejmuje:

 • przygotowanie planu inwestycji (poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej plan powinien zawierać cel inwestycji, strukturę jej finansowania, planowany okres realizacji inwestycji, kierunek produkcji w okresie kredytowania, okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu, informacje o posiadaniu odpowiednich kwot produkcyjnych lub o źródle pozyskania brakujących kwot produkcyjnych, jeżeli dany rynek objęty jest systemem kwotowania produkcji, informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji),
 • złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji, oświadczeniami sporządzonymi według wzorów udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank.

Podmioty zamierzające inwestować w produkcję rolną lub przetwórstwo produktów rolnych mogą ubiegać się o kredyty w ramach następujących linii kredytowych:

Realizacja inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjanych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - nIP:

 • kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł·
  • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł
  • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, nie więcej niż 16 mln zł
 • oprocentowanie – 3,56*
 • okres spłaty – do 8 lat
 • karencja w spłacie – do 2 lat

Zakup gruntów ronych - nKZ:

 • kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł·
  • wartości kupowanych gruntów rolnych ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie według danych GUS
 • oprocentowanie – 1,78%*
 • okres spłaty – do 15 lat
 • karencja w spłacie – do 2 lat

Utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - nMR:

 • kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł
  • 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 8 mln zł - w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej
 • oprocentowanie – 1,78%*
 • okres spłaty – do 15 lat
 • karencja w spłacie – do 2 lat

Utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizcji zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - nOR:

 • kwota kredytu nie może przekroczyć 95% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej jednak niż 4 mln zł
 • oprocentowanie – 3,56%*
 • okres spłaty – do 15 lat
 • karencja w spłacie – do 3 lat

Realizacja inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) - nGP:

 • kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł·
  • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł· - 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, nie więcej niż 16 mln zł
 • oprocentowanie – 1,78%*
 • okres spłaty – do 15 lat
 • karencja w spłacie – do 3 lat

Zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - nGR:

 • kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 90% wartości zakupu nieruchomości rolnych, nie więcej niż 4 mln zł·
  • wartości kupowanych gruntów rolnych ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie według danych GUS
 • oprocentowanie – 1,78%*
 • okres spłaty – do 20 lat
 • karencja w spłacie – do 2 lat

Realizcja inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu - nNT:

 • kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł·
  • 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej jednak niż 8 mln zł – w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej
 • procentowanie – 1,78%*
 • okres spłaty – do 15 lat
 • karencja w spłacie – do 2 lat

Preferencyjne kredyty klęskowe

Agencja może udzielać pomocy finansowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z następującymi klęskami: susza, gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, wymarznięcia, powódź, huragan, pożar spowodowany wyładowaniem atmosferycznym, osuwiska ziemi.

Uruchomienie linii kredytowej następuje za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zgłoszony w okresie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. Wniosek wojewody zgłaszany jest pod warunkiem oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach:

 • do 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia do 31 maja,
 • do 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

Kwota inwestycyjnego kredytu klęskowego nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Kwota obrotowego kredytu klęskowego nie może przekroczyć kosztów (nakładów) niezbędnych na wznowienie produkcji po klęsce i nie więcej niż wielkości szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę, wg. obniżenia dochodu. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego, co oznacza, że 100% nakładów może być finansowanych kredytem. Kredytobiorca zobowiązany jest natomiast w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody.

Kredyt może zostać udzielony na okres:

 • 8 lat w przypadku nakładów inwestycyjnych (linia nKL/01), z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, którego maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat,
 • 4 lat w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej (linia nKL/02).
  Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kapitału.

Oprocentowanie kredytów klęskowych nie może być wyższe niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP, natomiast kredytobiorca płaci 0,25 tego oprocentowania.
 

Linie kredytowe:

Kredyty inwestycyjne - nKL/0:

 • kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na inwestycje realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych·
  • 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na inwestycje realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej
 • oprocentowanie – 1,78%*
 • okres spłaty – do 8 lub 5 lat (przywrócenie produkcyjności poprzez zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu)
 • karencja w spłacie – do 2 lat

Kredyty obrotowe - nKL/02:

 • kwota kredytu nie może przekroczyć:·
  • 4 mln zł na inwestycje realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych·
  • 8 mln zł na działy specjalne produkcji rolnej
 • oprocentowanie – 1,78%*
 • okres spłaty – do 4 lat
 • karencja w spłacie – do 2 lat

 

* wg stopy redyskontowej NBP z dn. 29 listopada 2007

Więcej informacji na www.arimr.gov.pl