Odwiedzono nas już
1673046
 razy

Kredytowa linia hipoteczna

PRZEZNACZENIE KREDYTU

 1. finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),
 2. finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym:
  • zakup, remont lub modernizacje sprzętu,
  • zakup, budowa, remont lub modernizacja obiektów,itp.

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA PRZEZNACZONA JEST DLA ROLNIKA, KTÓRY:

 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące,
 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzanie rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu z tytułu udzielonego kredytu,

OKRES KREDYTOWANIA - do 10 lat.

WYSOKOŚĆ KREDYTU
Kwota kredytu nie może przekroczyć 500.000 zł oraz 60% rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

 1. hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta lub osoby trzeciej, o odpowiedniej wartości rynkowej,
 2. przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką,
 3. pełnomocnictwo rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank,
 4. weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

 

Załącznik
[file] Kwestionariusz osobisty
[file] Wniosek